• Home Slider01

Interview: Waterstofspecialist William S. Lerner uit greater New York

William S. LernerEen Nederlandse vertaling vindt u onderaan dit artikel

What is an FCEV?

An FCEV is a fuel cell electric vehicle. Simply put: Using stored hydrogen the FCEV produces electricity inside the fuel cell; that electricity then powers the electric drive motor(s). A pure electric vehicle (BEV-battery electric vehicle) runs by power stored in it's on board rechargeable batteries. Both use similar electric motors to power the vehicles. BEV's and petrol powered vehicles can be modified to be FCEVs.

I recently received a proposal request to develop conformable hydrogen storage tanks that would fit in the same space that holds an electric vehicle’s battery. Gasoline vehicle's architecture can be modified to become FCEV's. The Hyundai Tucson was a gasoline powered vehicle that was reconfigured to become an FCEV.

Are FCEV vehicles “zero emissions” like an electric vehicle?

Yes, but unlike a BEV, an FCEV emits water vapor or drops at the traditional tail pipe area, as a byproduct of the power generation process.

What are the practical advantages of FCEV over BEVs?

FCEV's fill faster and can travel greater distances than BEV’s. You can fill an FCEV in 3-5 minutes.bugattime3

If you use a standard 110 volt outlet, Level 1 charger, it could take more than two days to go from empty to full. That is five miles of range per hour. You truly must plan every trip, never forget to charge your car at home, and hope that if you park in a garage, the attendant remembers to charge your vehicle. Even at a Tesla supercharger station, which there are 1339 in the USA, it still takes 15 minutes and you only get 170 miles of range. 

Today, the battery powered Tesla has a range of 335 miles; Hyundai’s FCEV Nexo's range is 380 miles. We are waiting for the next quantum leap concerning battery storage and range. The new batteries must do everything today's batteries do, but be lighter and more durable, producing greater storage and range.

The heavier the vehicle, the heavier the batteries. If you have a 5856-pound, full size SUV, like an Cadillac Escalade, it won't work. American's love their full-size SUV’s and large pick-up trucks. Hydrogen provides greater power with significantly less additional weight due to the increased size of the batteries.

bugattime1FCEVs are filled at Hydrogen stations and are like gasoline vehicles. You use it until you need to fill it again.

Parking garage owners will like FCEV's better than electric cars. Think about all the lost space in the facility due to charging stations, and cables. There is no standardized receptacle area on the vehicle. It can be in the front or on the side. The lack of uniformity or standardization causes a significant loss of vehicle capacity. And, the attendants now have an additional role to fill.  Think of the shuffling of cars to get the electric vehicles to the chargers, and then you have to time the charges. and rotate the vehicles.

Another consideration is the potential cost of purchasing a replacement battery at the end of a typical eight-year warranty. What is the value of the vehicle in relation to the cost of a new battery? If the residual value of an eight-year-old car is $12,000 would you spend $10,000 on a new battery?

Why aren't FCEV's sexy like electric cars? 

They can be! The hydrogen tanks can be placed in the space where the batteries go, and in other areas. They come in all sizes. Fact- placing a hydrogen tank underneath the rear seat is one of the safest places in the vehicle. I learned that when I visited the IIHS. They conduct the crash tests in the USA.

There is still a lack of demand for FCEV vehicles. Why? well that is an issue I want to solve!  Elon Musk made the public want electric cars. There is no individual driving that desire. I want to stimulate the public and have them storm into dealerships clamoring for FCEV’s. BEV customers do that with vehicles that have yet to be produced with promised ranges that are not available! I just want to make the industry produce beautiful vehicles that you simply fall in love with and desire. The electric cars at the recent Geneva Motor Show are objects of passion and desire. Bugatti, if you are listening, please make an FCEV for me!

Why are there so Hydrogen few stations?

 Once we create vehicles that create passion, consumers will buy them. The mother of necessity is invention, not the other way around. A customer with an FCEV will need a filling station near their home, and the stations will be built. The incentive is clear- sell more cars andme you sell more hydrogen! In the future you will see on-site hydrogen gas generation at some stations.  This means a station can be put anywhere. Where ever you want a station, you can have it. We are at the dawn of the FCEV as an emerging superstar. I am thrilled to be a part of it.

This interview with William S. Lerner has been condensed and edited. Mr. Lerner is an independent inventor, working to advance the Hydrogen Economy. He is an ANSI registered US expert for various hydrogen technologies and holds seventeen different roles at ISO.

 

Nederlandse vertaling via Google Translate

 

Wat is een FCEV?

 Een FCEV is een elektrisch voertuig met brandstofcellen. Simpel gezegd: met behulp van opgeslagen waterstof produceert de FCEV elektriciteit in de brandstofcel; die elektriciteit drijft dan de elektrische aandrijfmotor (en) aan. Een puur elektrisch voertuig (elektrisch voertuig BEV-batterij) werkt op stroom die is opgeslagen in de ingebouwde oplaadbare batterijen. Beide gebruiken vergelijkbare elektrische motoren om de voertuigen van stroom te voorzien. BEV's en voertuigen op benzine kunnen worden gewijzigd om FCEV's te zijn.

 Ik ontving onlangs een voorstel om conforme waterstofopslagtanks te ontwikkelen die in dezelfde ruimte zouden passen die de accu van een elektrisch voertuig bevat. De architectuur van benzinevoertuigen kan worden aangepast om FCEV's te worden. De Hyundai Tucson was een door benzine aangedreven voertuig dat opnieuw werd geconfigureerd om een ​​FCEV te worden.

 Zijn FCEV-voertuigen "nulemissies" zoals een elektrisch voertuig?

 Ja, maar in tegenstelling tot een BEV, geeft een FCEV waterdamp of druppels af aan het traditionele uitlaatpijpgebied, als een bijproduct van het energieopwekkingsproces.

Wat zijn de praktische voordelen van FCEV ten opzichte van BEV's?

 FCEV is sneller gevuld en kan grotere afstanden afleggen dan BEV's. Je kunt een FCEV in 3-5 minuten vullen. Als u een standaard 110 volt stopcontact gebruikt, niveau 1 lader, kan het meer dan twee dagen duren om van leeg naar vol te gaan. Dat is vijf mijl bereik per uur. Je moet echt elke reis plannen, nooit vergeten om je auto thuis op te laden, en hopen dat als je in een garage parkeert, de begeleider onthoudt dat hij je voertuig moet opladen. Zelfs bij een Tesla-superchargerstation, dat 1339 in de VS is, duurt het nog steeds 15 minuten en je krijgt maar 170 mijl bereik.

 Tesla heeft vandaag een bereik van 335 mijlen; Hyundai's FCEV Nexo's bereik is 380 mijl. We wachten op de volgende kwantumsprong met betrekking tot batterijopslag en bereik. De nieuwe batterijen moeten alles doen wat de batterijen van vandaag doen, maar zijn lichter en duurzamer, waardoor ze meer opslagruimte en bereik bieden.

 Hoe zwaarder het voertuig, hoe zwaarder de accu's. Als je een 5856-pond full-size SUV hebt, zoals een Cadillac Escalade, zal deze niet werken. Amerikanen zijn dol op hun full-size SUV's en grote pick-up trucks. Waterstof levert meer vermogen met aanzienlijk minder extra gewicht vanwege de grotere omvang van de batterijen.

 FCEV's worden gevuld op waterstofstations en zijn als benzinevoertuigen. Je gebruikt het totdat je het opnieuw moet vullen.

 Parkeergarage-eigenaren zullen FCEV's leuker vinden dan elektrische auto's. Denk aan alle verloren ruimte in de faciliteit als gevolg van laadstations en kabels. Er is geen gestandaardiseerd opbergvak op het voertuig. Het kan aan de voorkant of aan de zijkant zijn. Het gebrek aan uniformiteit of standaardisatie veroorzaakt een aanzienlijk verlies van voertuigcapaciteit. En de suppoosten hebben nu een extra rol te vervullen. Denk aan het schuifelen van auto's om de elektrische voertuigen naar de opladers te brengen, en dan moet je de lasten opladen. en draai de voertuigen.

 Een andere overweging is de potentiële kosten van het aanschaffen van een vervangende batterij aan het einde van een standaardgarantie van acht jaar. Wat is de waarde van het voertuig in verhouding tot de kosten van een nieuwe batterij? Als de restwaarde van een acht jaar oude auto $ 12.000 is, zou u dan $ 10.000 aan een nieuwe batterij uitgeven?

Waarom zijn de sexy elektrische auto's van FCEV niet?

 Ze kunnen zijn! De waterstoftanks kunnen worden geplaatst in de ruimte waar de batterijen naartoe gaan, en in andere gebieden. Ze zijn er in alle maten. Het plaatsen van een waterstoftank onder de achterbank is een van de veiligste plaatsen in het voertuig. Ik heb dat geleerd toen ik de IIHS bezocht. Ze voeren de crashtests uit in de VS.

 Er is nog steeds een gebrek aan vraag naar FCEV-voertuigen. Waarom? nou dat is een probleem dat ik wil oplossen! Elon Musk maakte het publiek op zoek naar elektrische auto's. Er is geen individu dat dat verlangen aandrijft. Ik wil het publiek stimuleren en laten stormen in dealers die roepen om FCEV's. BEV-klanten doen dat met voertuigen die nog moeten worden geproduceerd met beloofde bereiken die niet beschikbaar zijn! Ik wil gewoon dat de industrie prachtige voertuigen produceert die je gewoon verliefd en begeerlijk vindt. De elektrische auto's op de recente Autosalon van Genève zijn voorwerpen van passie en verlangen. Bugatti, als je luistert, maak dan een FCEV voor me!

Waarom zijn er zo weinig waterstofstations?

 Zodra we voertuigen creëren die passie creëren, zullen consumenten ze kopen. De moeder van de noodzaak is uitvinding, niet andersom. Een klant met een FCEV heeft een tankstation bij zijn huis nodig en de stations worden gebouwd. De incentive is duidelijk - verkoop meer auto's en je verkoopt meer waterstof! In de toekomst zult u op sommige stations waterstofgas genereren op locatie zien. Dit betekent dat een station overal kan worden geplaatst. Waar je ook een station wilt, je kunt het hebben. We staan ​​aan het begin van de FCEV als een opkomende superster. Ik vind het geweldig om er deel van uit te maken.

 

Dit interview met William S. Lerner is gecondenseerd en bewerkt. De heer Lerner is een onafhankelijke uitvinder die werkt aan het bevorderen van de waterstofeconomie. Hij is een ANSI-geregistreerde Amerikaanse expert voor verschillende waterstoftechnologieën

Meer actueel

 • Alliander: onderzoek naar veiligheid van waterstof 18 maart 2020

  Uit diverse onderzoeken blijkt waterstof prima getransporteerd te kunnen worden door het aardgasnetwerk van Nederland. Slechts een klein deel, minder dan 10% van het net, moet daadwerkelijk vervangen worden. Bij drukstations onderweg en bij de meters bij de verbruikers thuis zijn ook aanpassingen nodig. Maar deze zijn voor de netbeheerders te...

  Lees meer...

 • Nederland: Eerste Nationale Waterstofdag een groot succes 06 februari 2020

  De eerste Nationale Waterstofdag die donderdag 6 februari 2020 in Lelystad werd gehouden was een groot succes. Met ruim driehonderd bezoekers, een zeer professionele organisatie en een keur aan interessante sprekers was het een boeiende dag. Tussen de lezingen door was er voldoende ruimte om met bezoekers en exposanten van gedachten te wisselen....

  Lees meer...

 • VS: 60 miljoen subsidie voor efficiëntere productie van groene waterstof 03 februari 2020

  Er komt nieuw onderzoek om de kostprijs van groene waterstof flink naar beneden te krijgen. Het ministerie van Energie in de Verenigde Staten trekt hier bijna 60 miljoen Euro voor uit. Het eindproduct, groene waterstof, moet goedkoper worden door efficiëntere elektrolysers en brandstofcellen. Aan de basis van het proces staat het optimaal...

  Lees meer...

 • Hyundai vrachtauto’s op waterstof denderen Europa binnen 23 december 2019

  De traditionele Europese vrachtwagenfabrikanten dreigen de aansluiting richting een CO2-vrije toekomst te missen. De HD6-Neptune, de waterstofvrachtauto van Hyundai, dendert Europa binnen. Nadat een jaar geleden 1000 vrachtauto’s op waterstof werden aangekondigd voor Zwitserland, werd in mei bekend dat er ook tientallen voertuigen gaan rijden in...

  Lees meer...

 • De wereldwijde Waterstof Top 10 11 december 2019

  Door Paul Bombeld Overal in de wereld broeit het. Miljarden worden er geïnvesteerd in schone energie. En als alle landen de klimaatafspraken in Parijs serieus nemen is het binnen een paar decennia afgelopen met aardolie, steenkool en aardgas. Iedereen is overal opzoek naar nieuwe koolstofarme energiebronnen. Soms is het gemakkelijk, zoals op...

  Lees meer...

 • De gasleiding is onze grootste vriend voor minder CO2-uitstoot 12 november 2019

  ACHTERGRONDEN Door Paul BombeldAl bijna zijn hele leven werkt hij in de energiewereld. Bij een internationale fabrikant die ervoor zorgt dat miljoenen gezinnen er het hele jaar behaaglijk bijzitten. En dan komt er een energietransitie, we moeten naar minder CO2-uitstoot. Marco Bijkerk kent de cijfers en begrijpt dat de boodschap die politici en media...

  Lees meer...

 • Chinese kolenhoofdstad verandert razendsnel in waterstof-hub 28 oktober 2019

  Nu de Chinese overheid volop inzet op de nieuwe waterstof-economie, buitelen de nieuwe waterstofbedrijven over elkaar heen. Deels door hun natuurlijke volgzaamheid, maar ook om te profiteren van de miljarden aan subsidies waarmee wordt gestrooid. En dan is het lastig concurreren tegen die Chinezen. Hoofdredacteur Paul Bombeld van Waterstof...

  Lees meer...

 • Waterstof, het beste alternatief voor oude Europese dieseltreinen 16 oktober 2019

    ACHTERGRONDEN Wereldwijd worden treinen beschouwd als het minst vervuilende openbaar vervoersmiddel, maar in verschillende landen in Europa wordt toch gekeken naar een schoner alternatief. En dan vooral in landen waar nog veel dieseltreinen rijden en een groot deel van het spoorwegnet niet geëlektrificeerd is. Met Duitsland, Frankrijk en het...

  Lees meer...

 • Eerste waterstofwoning van Nederland geopend 09 september 2019

  ACHTERGRONDEN  Het eerste waterstofhuis van Nederland is op 11 september officieel geopend. In het dorpje Stad aan ’t Haringvliet staat het Innovathuis dat met groene energie uit zonnepanelen een jaar lang alle seizoenen kan overbruggen. De hele installatie bestaande uit een elektrolyser, brandstofcel en een speciale boiler, passen in een flinke...

  Lees meer...

 • Wat is beter: een bus op waterstof of liever een accu? 25 juli 2019

  ACHTERGRONDENOveral op de wereld schakelen landen over naar bussen op waterstof voor openbaar vervoer. Dit biedt direct voordelen: geen CO2-uitstoot en aanzienlijk minder fijnstof. Maar deze voordelen bieden bussen op een accu toch ook? Hoofdredacteur Paul Bombeld van Waterstof Magazine heeft zich verdiept in de voor- en nadelen van accu’s...

  Lees meer...

 • Hoe werd een klein openbaar vervoersbedrijf groot in waterstof? 28 mei 2019

  In de staat Ohio in de Verenigde Staten zorgt Stark Area Regional Transit Authority (SARTA) voor het openbaar vervoer. Het busbedrijf stelt qua omvang niet veel voor en verzorgt 24 vaste busroutes in plaatsen als Alliance, Cleveland, Louisville en Uniontown. Allen gelegen in het noordoosten van Ohio. De lijnen verbinden de inwoners van Stark...

  Lees meer...

 • Tussen Texas en Louisiana ligt het grootste waterstofnetwerk ter wereld 23 april 2019

  Achtergronden. In het zuiden van de Verenigde Staten exploiteert gasproducent en gasleverancier Air Products het grootste pijpleidingnetwerk voor waterstof ter wereld. Een netwerk van bijna 1000 km verbindt 22 petrochemische fabrieken met elkaar in de staten Louisiana en Texas. Beide staten hadden al een eigen waterstofnetwerk, maar om de...

  Lees meer...

 • Negens in Europa draait de waterstof-economie beter dan op Orkney 08 april 2019

  Het lijkt in eerste instantie niet het meest aantrekkelijke gebied om naar toe te gaan. Maar voor wie de echte wereld van waterstof wil ontdekken is een tripje naar Orkney misschien niet zo’n slecht idee. De eilandengroep ten noorden van het Verenigd Koninkrijk en behorend bij Schotland heeft van de nood een deugd gemaakt. ‘We hebben hier geen...

  Lees meer...

 • Waterstofpionier Mark Pecqueur: ‘Er is helemaal geen energieprobleem.’ 03 april 2019

  Voor Mark Pecqueur uit Antwerpen is de benaming waterstof-pionier absoluut op z’n plaats. Hij werkt al 20 jaar aan toepassingen van waterstof en heeft daarvoor al twee bedrijven opgericht. ‘Eigenlijk was ik veel te vroeg, maar het heeft mij wel heel erg veel ervaring opgeleverd’. En een opvallende uitspraak: ‘Wat anderen ook beweren, er is...

  Lees meer...

 • Bleu Move in Scandinavië: 10 X een frisse kijk op waterstof 07 maart 2019

  Hoe moeten we ervoor zorgen dat waterstof sneller kan expanderen in de mobiliteit? Binnen het project Blue Move in Scandinavië is een checklist gemaakt met soms verrassende en verfrissende inzichten. Waterstof Magazine zet ze op een rij.1 Creëer corridors, maar vooral ook regionale cluster  De EU-richtlijn alternatieve brandstoffen richt zich sterk...

  Lees meer...

 • Riversimple ontwikkelt de nieuwe Rasa Hydrogen-car 28 februari 2019

  Autoproducent Riversimple uit Wales heeft 1,4 miljoen Euro ontvangen voor de verdere ontwikkeling van de Rasa. De eerste exemplaren van deze totaal nieuwe waterstofauto moeten later dit jaar van de band rollen in de autofabriek in Abergavenny. Wie is Riversimple en wat is de Rasa? Hoofdredacteur Paul Bombeld van Waterstofmagazine ging op...

  Lees meer...

 • Gigantisch H21 project in Leeds, van aardgas naar waterstof 21 februari 2019

  De kreet ‘we moeten van het gas af’ kan vanuit steeds meer hoeken op flinke kritiek rekenen. Dat Nederland afscheid moet nemen van het aardgas uit de Groningse bodem wil er bij velen nog wel in, maar een verbod op aardgas uit velden onder de zee of uit Rusland gaat velen te ver. En als we dan toch van het aardgas af moeten, is de ondergrondse...

  Lees meer...

 • Verslag: De week van de Meet Ups over Deltaplan Waterstof 16 februari 2019

  De Meet Up die pakhuis de Zwijger en de VPRO woensdagavond organiseerden in Amsterdam trok veel belangstellenden uit heel Nederland. De 350 zitplaatsen in de Grote Zaal waren allemaal bezet. Het publiek: voornamelijk mannen van middelbare leeftijd en ouder. Zwaar ondervertegenwoordigd: vrouwen, jeugd en nieuwe Nederlanders. Toch was het een...

  Lees meer...

 • Toyota’s waterstofonderzoeker Hirose ziet weinig toekomst in batterij-auto’s 30 januari 2019

  Het Amerikaanse The Move publiceerde deze week een exclusief interview met professor Katsuhiko Hirose (foto) hij heeft de leiding over Toyota’s waterstofproject. En om maar direct met de deur in huis te vallen: ‘De negatieve uitlatingen van Tesla’s Elon Musk die de waterstofauto’s af doet als ‘verbijsterend stom’ en ‘ongelofelijk dom’ zijn een...

  Lees meer...

 • Internationale waterstofeconomie van start  23 januari 2019

  ‘Het is een bijzonder project. In Australië wordt van zeer vervuilende bruinkool super schone waterstof geproduceerd en in vloeibare vorm geëxporteerd naar Japan. Door de grootschaligheid van dit project kan gesproken worden over de start van de internationale waterstofeconomie. Waterstof Magazine’s hoofdredacteur Paul Bombeld licht dit...

  Lees meer...

 • Arjan de Putter, waterstof-pionier uit Deventer 03 januari 2019

  Vele mensen praten erover, maar er zijn ook die het gewoon doen. En dat betekent dat Arjan de Putter al lang in een waterstofauto rijdt. Ondanks dat er in en rond zijn woonplaats in Deventer geen waterstoftankstation te vinden is. ‘Een kwestie van organiseren’ zegt de waterstofpionier uit het oosten. Met zijn website E-xpeditie.nl is hij aanjager van...

  Lees meer...

 • Vestenskov - het eerste waterstofdorp ter wereld 27 december 2018

  Tien jaar geleden begon in het dorpje Vestenskov in Denemarken een bijzonder project. Acht Deense energiebedrijven bouwen Vestenskov om tot het allereerste waterstofdorp ter wereld. Paul Bombeld , hoofdredacteur van Waterstof Magazine, blikt terug op een lange periode van pionieren en een onverwachte uitkomst. Wat wilde het samenwerkingsverband...

  Lees meer...

 • De zuinigste waterstofauto van Europa komt uit oost Nederland 17 december 2018

  Onder de rook van de Universiteit Twente werkt een team van 21 studenten dagelijks aan de Aurora One, met als doel zuinigste waterstofauto van Europa te bouwen. Een keer per jaar worden de resultaten zichtbaar tijdens de Shell Eco-marathon. Dit jaar in de zomer van 2019 in Londen. De resultaten waren de laatste jaren niet onverdienstelijk, Green...

  Lees meer...

 • Nieuw katalysatormateriaal brengt kostprijs waterstof fors omlaag 07 december 2018

  Onder leiding van Anthony O'Mullane, professor aan de Technische Universiteit van Queensland in Australië en promovendus Ummul Sultana hebben onderzoekers goedkopere en efficiëntere materialen ontdekt voor de productie van waterstof. In plaats van zeldzame katalysatoren in de elektrolyse zijn goedkopere alternatieven gevonden met een gelijk...

  Lees meer...

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl